English | Vietnamese  
  bhhc main logo
 
About Us
Services Available
Accepted Insurances
Coverage Areas
Contact Us

Liên lạc với chúng tôi

Xin việc làm – Công ty Bellaire Home Health Care Là công ty với  cơ hội bình đẳng cho nhân viên. Xin vui lòng giở resume  và đơn xin việc cùa bạn đến bellairehomehealthcare@mail.com [Apply]

Để được giới thiệu vào trương trình:
Hãy điển vào mẫu giới thiệu hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. [Referral Form]

Thông tin liên lạc:

Bellaire Home Health Care, LLC
10786-D Bellaire Boulevard
Houston, TX 77072

Monday - Friday: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Số sau giờ làm việc: (832) 455-3523

Điện thoại: (281) 564-9959
Điện thoại trực tiếp: (281) 564-1630
Fax: (281) 564-9989

Email: bellairehomehealthcare@mail.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Bellaire-Home-Health-Care-LLC/

Helpful Links:

Joint Commission: www.jointcommission.org
Department of Aging and Disability: http://www.dads.state.tx.us/
Molina Healthcare of Texas: http://www.molinahealthcare.com/Pages/index.aspx
Amerigroup: http://www.realsolutions.com/Pages/Home.aspx
United Community Care: http://www.uhccommunityplan.com
Medicare: www.medicare.gov
Texas Medicaid Program: http://www.hhsc.state.tx.us/medicaid/index.html
Center for Medicare and Medicaid Services (CMS): www.cms.gov
Palmetto GBA Medicare: www.palmettogba.com/medicare
HIPAA Privacy Notice: www.dshs.texas.gov/privacypractices.aspx

  © 2011 Bellaire Home Health Care, LLC